Antibiotikaresistens

Foto af so med smågrise på græs

Brug af antibiotika er en nødvendig del af moderne, intensiv husdyrproduktion, men antibiotikaanvendelse i husdyrproduktionen skal ske med mindst mulig risiko for påvirkning af human sundhed, og på måder der tilsigter begrænsning i udvikling og spredning af antibiotikaresistens. Området har stor politisk bevågenhed og er ofte genstand for samfundsdebatter, og er derfor et centralt område i den rådgivning, der varetages af Dansk Veterinærkonsortium. Konsortiet er med sin deling af det mikrobiologiske fagområde mellem Veterinærskolen under Københavns Universitet og Statens Seruminstitut i enestående grad i stand til at rådgive fødevareministeriet om antibiotikaforbrug og antibiotikaresistens hos dyr ud fra en One Health tilgang, hvor human sundhed står i centrum. 

Rådgivningen sker med udgangspunkt i stærke faglige miljøer, der løbende udforsker konsekvenserne af antibiotikaforbrug til dyr og dokumenterer måder at minimere resistensproblemer, og som samtidig har det daglige ansvar for rådgivning, forskning og undervisning vedrørende antibiotikaresistens hos mennesker. Rådgivningen kan vedrøre alle aspekter af brug af antibiotika til dyr. Det kan for eksempel være rådgivning vedrørende:

  • Bedste valg af antibiotikatype til behandling af bestemte sygdomme hos husdyr under hensyntagen til behandlingseffekt og risiko for resistensudvikling
  • Nationale programmer med henblik på at reducere brugen af antibiotika til dyr eller at ændre dyrlægers præference for brug af bestemte antibiotika
  • Måder at begrænse opståen og opformering af antibiotikaresistente bakterier i husdyr, og måder at begrænse spredning af resistens fra dyr til mennesker
  • Måder at sikre at dyr ikke har behov for at blive behandlet med antibiotika med fokus på promovering af sunde dyr og god infektionsforebyggelse
  • Optimerede metoder til at holde øje med antibiotikaforbrug og udviklingen i resistens hos dyr i Danmark