Overvågning

Overvågning i Danmark

Dansk Veterinær Konsortium står for den laboratoriemæssige udførelse af sygdomsovervågningsprogrammer for blandt andet alvorlige smitsomme husdyrsygdomme i den danske husdyrproduktionen. Herudover planlægges i samarbejde med Fødevarestyrelsen (FVST) særlige overvågningsprogrammer der blandt andet er rettet mod den vilde fauna, hvor vektorer (flåter, mitter og stikmyg), vilde fugle og flagermus overvåges for udvalgte virussygdomme, herunder sygdomme med zoonotisk potentiale, f.eks. aviær influenza, vestnil feber og rabies. Den løbende sygdomsovervågning afspejler til enhver tid det aktuelle trusselsbillede for Danmark.

For at opretholde en høj dyresundhedsmæssig status er det afgørende at sikre at eventuelle nye sygdomme påvises på et tidligt tidspunkt. Det er derfor nødvendigt at opretholde et vist volumen af generelle, brede undersøgelser på kadavere og organer indsendt fra husdyrproduktionen. I kombination med early-warning programmer, indsendelse af selekteret dyremateriale fra den vilde fauna, monitorering af sygdomsindberetninger samt opmærksomhed rettet mod usædvanlige mønstre i dødelighed og ændringer i produktionsdata, opnås samlet en bredt omfattende varsling der skal begrænse og kontrollere nye smitsomme sygdomme i Danmark.

Overvågning af nye sygdomme er en udfordring, idet der er i sagens natur ikke er udviklet diagnostiske metoder til hidtil ukendte sygdomme. Der vil derfor også blive forsøgt at udvikle andre overvågningssystemer, som er risikobaserede, for eksempel gennem forskellige early-warning tiltag såsom overvågning af frekvensen af sygdomsindberetninger, dødelighed og produktionsændringer i real-tid for at finde usædvanlige mønstre.