Alvorlige smitsomme husdyrsygdomme

Foto af ko

Dansk Veterinær Konsortium leverer forskningsbaseret rådgivning vedrørende alvorlige smitsomme husdyrsygdomme herunder vektorbårne sygdomme og ikke-fødevarebårne zoonoser, som sikrer at rådgivningen til stadighed er baseret på den nyeste viden om de enkelte sygdomme, om sygdomsagens, om vektorer samt om spredningspotentialer. Danmarks husdyrproduktion, er med sin høje sundhedsstatus særlig sårbar i forhold til den stigende globalisering og klimaændringer. Det vil derfor have store konsekvenser for dyrevelfærd og økonomi hvis der sker introduktion og udbrud af alvorlige smitsomme husdyrsygdomme som f.eks. mund- og klovesyge og afrikansk svinepest.

Det er derfor vigtigt at der på nationalt plan gennem forskning på højt internationalt niveau genereres ny og opdateret viden omkring de alvorlige smitsomme sygdomme, herunder de eksotiske agens (agens der ikke forekommer i Danmark). Det opnås ved at studere både agens og agens/værtsmekanismer gennem virulens og patogenesestudier. Forskningen gennemføres i et One Health perspektiv.

Dansk Veterinær Konsortium har faglig ekspertise og kapacitet til at diagnosticere og monitorere smitsomme sygdomme i husdyr. Gennem et tæt samarbejde mellem konsortiets videnskabelige medarbejdere og Fødevarestyrelsens dyrlæger er det muligt at handle hurtigt og effektivt ved mistanke og udbrud. Det akutte laboratoriemæssige beredskab sikrer, at mistankesager og analyser ved udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme, behandles hurtigt og sikkert og med brug af godkendte og akkrediterede metoder og ved levering af hurtige prøvesvar.

Dansk Veterinær Konsortium bidrager med rådgivning og undervisning af Fødevarestyrelsens dyrlæger vedrørende kontrol og bekæmpelse af de alvorlige smitsomme husdyrsygdomme, herunder om smitstoffers patogenese, spredning og overlevelse i miljøet.

De videnskabelige medarbejdere deltager aktivt i internationale videnskabelige arbejdsgrupper med repræsentation i f.eks. EU, OIE, EuFMD, EFSA.

Dansk Veterinær Konsortium fastholder og udvikler samarbejde omkring global sygdomskontrol med andre nationale veterinære laboratorier i EU, hvor der foregår parallelle forsknings- og udviklingsaktiviteter inden for de lovomfattede sygdomme. Dette foregår dels via fælles forskningsprojekter (CoVetLab samarbejde), dels ved deltagelse i møder og workshops for nationale referencelaboratorier hvor information og erfaring udveksles.

For de alvorlige smitsomme husdyrsygdomme udarbejdes kvalitative og kvantitative risikovurderinger, inklusive simuleringsmodeller, baseret på nationale besætningsdata og ekspertvurderinger, for at kunne sikre rådgivning af epidemiologisk karakter på højt niveau.