AI og enzootiske virusinfektioner

Det Danske Veterinærkonsortium har ansvaret for den forskningsbaserede rådgivning vedr. infektion med influenza A virus hos dyr med fokus på de anmeldepligtige influenza A subtyper H5 og H7 hos vilde fugle og tamfjerkræ.

Rådgivningsaktiviteterne omfatter den daglige rådgivning af fødevarestyrelsen vedr. alle forhold relateret til influenza A virus og Newcastle Disease Virus hos specielt fjerkræ og herunder emner relateret til den EU bestemte overvågning af vild- og tamfugle, anvendelse af vacciner, sensitiviteten og specificiteten af diagnostiske tests samt andre relevante ad hoc punkter.

Den ansvarlige gruppe deltager i internationale kongresser, regionale og internationale møder for nationale reference laboratorier og følger endvidere med i den internationale litteratur der udgives på området. Denne aktivitet sikre, at det veterinære beredskab konstant er baseret på en up-to-date viden om aktuelle globale virus trusler.

Gruppen er endvidere centralt involveret i udarbejdelse af risikovurderinger på foranledning af Fødevarestyrelsen, samt bidrager med ekspertviden i forbindelse med notater mm udarbejdet af sagsbehandlere i fødevarestyrelsen.

Professor Lars Erik Larsen er endvidere formand for den Nationale Ekspertgruppe vedr. Aviær Influenza virus og Newcastle disease virus. Den nationale ekspertgruppe mødes minimum en gang årligt og drøfter aktuelle forhold relateret til disse to virus.

Konsortiet rådgiver endvidere myndighederne (fødevarestyrelsen og lægemiddelstyrelsen), erhvervet, praktiserende dyrlæger samt producenter om forhold relateret til almindeligt forekommende virusinfektioner og sikre dermed, at Dansk Veterinær Konsortium kan leve op til side forpligtelser som national reference laboratorium for alle husdyrsygdomme. Rådgivningen omfatter vurdering af sikkerheden og effekten af vacciner, sensitiviteten og specificiteten af diagnostiske tests, forekomst og spredning af specifikke virus samt forhold relateret til import og eksport af levende dyr.