2. marts 2020

Coronavirus i danske produktionsdyr, kæledyr og vilde dyr

Forfattere:

  • Graham J Belsham, Professor, KU
  • Lars E Larsen, Professor, KU
  • Pia Ryt-Hansen, Postdoc, KU
  • Thomas Bruun Rasmussen, Seniorforsker, SSI
  • Anette Bøtner, Professor, KU, samt Sektionsleder, SSI

 

Introduktion

Coronavirus (CoV) er en mangfoldig gruppe af store, kappeklædte RNA-virus i familien Coronaviridae, orden Nidovirales. Viruspartiklerne (95-190 nm) er kendetegnet ved tilstedeværelsen af såkaldte ”spikes” på virusoverfladen, der består af S-proteinet, der får viruspartiklernes omrids til at ligne en krans eller krone (corona er det latinske ord for krone). Selve virusgenomet består af enkelt-, positiv-strenget RNA på ca. 28-30 kb (disse er de størst kendte RNA-virusgenomer).

Coronavirus inficerer mange forskellige pattedyrværter og fugle. Visse coronavirus kan forårsage alvorlig sygdom hos dyr og mennesker. F.eks. er de to alvorlige sygdomme hos mennesker SARS, som er en forkortelse af det engelske udtryk ”Severe Acute Respiratory Syndrome”, og MERS, som er en forkortelse af ”Middle East Respiratory Syndrome”, forårsaget af infektion med coronavirus. Desuden er den nye COVID-19 epidemi, som er opstået i Wuhan i Kina, forårsaget af et nyt coronavirus, SARS-CoV-2. Dette nye coronavirus er tæt beslægtet med et SARS-lignende virus, som er påvist i kinesiske flagermus. Et andet eksempel er porcin epidemisk diarré virus (PEDV), som i 2014 forårsagede alvorlige økonomiske tab for svineproducenterne i USA, da ca. 7 millioner pattegrise døde i løbet af et år. Flere lande i Europa har også haft tilfælde af PEDV i de senere år, men ikke af samme alvorlige grad som i USA.

Karakteristika ved coronavirus

Coronavirus er opdelt i fire forskellige slægter: Alphacoronavirus (f.eks. PEDV), betacoronavirus (f.eks. SARS og MERS-virus, samt Equin coronavirus (ECoV)), gammacoronavirus (f.eks. Infektiøs bronchitisvirus (IBV) hos fugle) og deltacoronavirus (f.eks. Porcin deltacoronavirus (PDCV)). Eksempler på medlemmer af hver slægt er anført i tabellen.

En del af disse virus forårsager primært luftvejsinfektioner (f.eks. IBV), mens andre forårsager enteriske infektioner (f.eks. PEDV), og nogle forårsager både luftvejsproblemer og diarré (f.eks. SARS-virus og bovin coronavirus (BCoV)). Oftest smitter coronavirus således enten via aerosoler eller via den fækal-orale vej, mens enkelte coronavirus kan smitte via begge ruter.

Ændringer i virusgenomet hos coronavirus kan føre til at nye virus med ændrede egenskaber opstår. Således er porcin respiratorisk coronavirus (PRCV) en naturligt forekommende variant af transmissible gastroenteritisvirus (TGEV) med en deletion i S-genet, som resulterer i ændret vævstropisme, men som samtidigt giver krydsbeskyttelse. Det antages, at den udbredte forekomst af PRCV således har ført til beskyttelse af grise mod den tæt beslægtede TGEV. Desuden er der eksempler på rekombination mellem forskellige coronavirus, hvilket kan resultere i nye virus med egenskaber, der adskiller sig fra de to forældrevirus. F.eks. er enterisk coronavirus i svin (SeCoV) opstået ved rekombination mellem TGEV og PEDV, hvor S-genet kommer fra PEDV, mens resten af genomet ser ud til at stamme fra TGEV. Der er påvist tæt beslægtede SeCoV'er i flere europæiske lande.

Nye sygdomsudbrud ser ofte ud til at være forbundet med værtsspring af et virus fra en vært til en anden (f.eks. til mennesker). Dette ser ud til at ligge til grund for SARS-epidemien. SARS-lignende virus er blevet påvist i flagermus (Rhinolophidae) og også i asiatiske desmerkatte. Den nye SARS-CoV-2 menes også at have spredt sig fra dyr; den naturlige vært er endnu ikke fundet, og eventuelle mellemværter i spredningen til mennesker er også ukendt, men flagermus anses for at spille en rolle som reservoir. Det skal understreges, at zoonotisk transmission af coronavirus synes at forekomme yderst sjældent, og er foreløbigt kun blevet dokumenteret for nogle få betacoronavirus. Infektion med humane coronavirus er i øvrigt almindeligt forekommende hos mennesker, også i Danmark, hvor de er den hyppigste årsag til almindelig forkølelse.

Coronavirus i dyr i Danmark

I Danmark er der påvist en række forskellige coronavirus i dyr. Forekomsten i Danmark af en række forskellige coronavirus er opsummeret i tabellen. Tabellen er ikke komplet, men giver nogle eksempler på de væsentligste coronavirus. Udvalgte coronavirus med relevans for Danmark er videre beskrevet i de følgende afsnit.

Coronavirus i vilde dyr

I flagermus er der påvist mange forskellige coronavirus, og flagermus betragtes som et naturligt reservoir for alfa- og betacoronavirus. Et nyligt studie har identificeret mere end fem forskellige alphacoronavirus i danske flagermus. Disse nye alphacoronavirus er fundet ved screening af ekskrementer, indsamlet fra en række forskellige arter af flagermus fra forskellige egne i Danmark. Bemærk, at klassificeringen af disse virus er baseret på sekvensbestemmelse af et lille fragment (ca. 0,2 kb) ud af det komplette virusgenom (ca. 28-30 kb). Imidlertid er komplette genomsekvenser for tre af disse nye flagermusvirus nu kendt, og dette har bekræftet deres klassificering. Der er ikke fundet betacoronavirus i danske flagermus, men repræsentanter for denne gruppe er identificeret i flagermus i andre dele af verden, herunder i andre europæiske lande.

Coronavirus i produktionsdyr

Velkendte alphacoronavirus, som PEDV og TGEV der inficerer svin, er aldrig blevet påvist i Danmark. Det samme er tilfældet med de nye porcine coronavirus, som PDCV og SeCoV. Derimod anses PRCV for at være normalt forekommende i danske grise. Desuden formodes det at porcin haemagglutinerende encephalomyelitis virus (HEV), et betacoronavirus, der giver “Vomiting and wasting disease”, at være tilstede i DK, men der er ikke foretaget nylige studier.

Equin coronavirus (ECoV) kan inficere både heste og æsler. ECoV er hovedsageligt påvist i tilfælde af enterisk sygdom og er overvejende en sygdom hos voksne heste. Normalt er dødeligheden lav, men der er observeret højere dødelighed hos unge dyr og miniatureheste. Derudover er ECoV blevet påvist i luftvejene hos heste, der lider af mild respirationssygdom. De vigtigste kliniske tegn på ECoV er anoreksi, sløvhed, feber og diarré. Desuden har kliniske tegn på neurologisk sygdom været relateret til tilstedeværelsen af ECoV.

Bovin coronavirus (BCoV) er udbredt hos kvæg globalt og forekommer også i Danmark. Virusset forårsager respirationsvejslidelser- og enteriske sygdomme hos kalve og lejlighedsvis svær hæmoragisk diarré hos kvæg (Vinterdysenteri).

Mink coronavirus (MCoV) er påvist i danske mink med diarré, men udbredelsen er ikke klarlagt.

Infektiøs bronchitisvirus (IBV) er et gammacoronavirus, der forårsager akutte, meget smitsomme luftvejsinfektioner hos unge fugle, og kan føre til markant nedgang ægproduktion hos voksent fjerkræ (Egg Drop Syndrome). Virusset er udbredt globalt, herunder også i Danmark, hvor den kontrolleres med vaccination.

Coronavirus i kæledyr

Canine coronavirus (CRCoV1 og CRCoV-2) er udbredt hos hunde globalt og forekommer også i Danmark. Infektion med CRCoV forårsager henholdsvis enterisk og respiratorisk sygdom hos unge hunde.

Felin coronavirus (FCoV) er normalt forekommende hos katte i Danmark, og resulterer oftest i en subklinisk enterisk infektion. I sjældnere tilfælde kan FCoV mutere, hvilket resulterer i en dødelig systemisk infektion kaldet felin infektiøs peritonitis (FIP).

Udvalgte artikler om coronavirus fra forfatterne

  1. Lazov CM, Chriél M, Baagøe HJ, Fjederholt E, Deng Y, Kooi EA, Belsham GJ, Bøtner A, Rasmussen TB (2018). Detection and Characterization of Distinct Alphacoronaviruses in Five Different Bat Species in Denmark. Viruses 10(9):E486. doi: 10.3390/v10090486
  2. Belsham GJ, Rasmussen TB, Normann P, Vaclavek P, Strandbygaard B, Bøtner A (2016). Characterization of a Novel Chimeric Swine Enteric Coronavirus from Diseased Pigs in Central Eastern Europe in 2016. Transbound Emerg Dis. 63(6):595-601. doi: 10.1111/tbed.12579
  3. Lohse L, Krog JS, Strandbygaard B, Rasmussen TB, Kjaer J, Belsham GJ, Bøtner A (2017). Experimental Infection of Young Pigs with an Early European Strain of Porcine Epidemic Diarrhoea Virus and a Recent US Strain. Transbound Emerg Dis. 2017 64(5):1380-1386. doi: 10.1111/tbed.12509