Alvorlige smitsomme husdyrsygdomme

Foto af får med lam på græsDansk Veterinær Konsortium udfører en betydelig forskning inden for området alvorligt smitsomme husdyrsygdomme, herunder eksotiske, emerging og zoonotiske sygdomme med fokus på vigtige aspekter vedr. diagnostik, overvågning og bekæmpelse af disse sygdomme. Danmark er fri for alvorligt smitsomme husdyrssygdomme, og det er derfor vigtigt, at der gennem forskning opnås kendskab til og erfaring i såvel kliniske som alle diagnostiske aspekter vedrørende disse agens. Dette opnås ved at vi studerer både agens og agens/værtsmekanismer gennem virulens og patogenesestudier virus samt ved at vi undersøger sygdommenes infektionsdynamik, spredning og kontrolmuligheder.

Der er endvidere en tendens til at nye vektorer og vektorbårne infektioner spreder sig til og etablerer sig i Europa. Gennem forskning arbejder vi på at opnå en øget viden om vektorers biologi, forekomst og taksonomi samt om infektionernes smittepotentiale. Der fokuseres på at etablere risikobaseret overvågning af vektorer og vektorbårne sygdomme.

Forskningen er såvel basal som anvendelsesorienteret og er i høj grad rettet mod at understøtte beredskabet, herunder rådgivning af myndigheder og erhverv. Med det etablerede forskningsmæssige set-up, der i stigende grad omfatter indgående kendskab til det genetiske grundlag såvel på vært- som på patogensiden, arbejdes der integreret med in-silico (bioinformatisk), in-vitro (laboratorie, cellekulturer)- og in-vivo (dyreforsøg)-metoder. Denne tilgang kombineret med avancerede molekylære metoder gør det muligt for Dansk Veterinær Konsortium at udføre forskning på højeste internationale niveau og være en attraktiv samarbejdspartner. Forskning er desuden karakteriseret ved et meget udstrakt og stærkt tværfagligt samarbejde med adskillige forskningsinstitutioner på nationalt og internationalt plan.